Látványcsapatsportot kétféleképpen lehet támogatni, a kettő közül választani kell. Összefoglaltuk mindkét változat lényeges tudnivalóit, tekintettel az év végére.

 

  1. Adófelajánlás útján történő támogatás (Tao tv. 24/A §)

Lényege, hogy az adózó az adóelőlege ill. az adója egy részéről felajánlást tesz, az utalást a NAV teljesíti a kedvezményezett részére, az adózót pedig adójóváírás illeti meg.

Felajánlást az adóelőlegről vagy az éves adóról lehet tenni, de az előlegről csak december 31-ig.

Feltétel, hogy az adózó rendelkezzen támogatási igazolással, és annak egy példányát küldje meg az adóhatóságnak 2017. december 31-ig. Az igazolást sportpolitikáért felelős miniszter vagy az országos szakszövetség állítja ki attól függően, hogy ki a támogatás kedvezményezettje. Az adózónak és a támogatás fogadására jogosult szervezetnek ezt együttesen kell kérelmeznie.

Ezen felül rendelkező nyilatkozatot kell tenni egy külön nyomtatványon szintén december 31-ig, amin már az igazolás adatait is fel kell tüntetni (az igazolást kiállító szervezet elnevezése, az igazolás kelte és azonosítója pl. iktatószáma vagy más azonosító száma, sorszáma), valamint a nyomtatványon meg kell jelölni a támogatási jogcímet is, amelyek a Tao tv. 22/C. § (1) bekezdésében vannak felsorolva.

Ha nem az előlegre, hanem az éves az adókötelezettségre történik a felajánlás, akkor a nyilatkozat benyújtásának határideje ugyan 2018.05.31,, de a NAV szerint ilyenkor célszerű 2018. első hónapjaiban megkérni az igazolást, benyújtani a bevallást és a nyilatkozatot, befizetni az adót, mert csak így van ideje a sportszervezetnek elköltenie a támogatást a sportéve végéig, június 30-ig.

A felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. Erről a támogatásról az adózónak és a látványcsapatsportban tevékenykedő szervezetnek támogatási vagy szponzori szerződést kell kötnie.

Támogatási szerződés esetén az adózó ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Szponzori szerződés esetén az adózó ellenszolgáltatásra jogosult, ilyenkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatás az ellenszolgáltatás áfa nélkül számított (nettó) értékét jelenti.

Az adózónak a társasági adó előleget, ill. az éves adót a szokásos módon kell utalnia, a támogatást a NAV utalja el a kedvezményezettnek következőképpen: a támogatási igazoláson szereplő összeg (100%)

-87,5%-ának a

  1. 99%-át a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett
  2. 1%-ának 1/3-ad részét az EMMI
  3. 1%-ának 2/3-ad részét az érintett országos szakszövetség,

-12,5%-át a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja

részére utalja át, és erről tájékoztatja az adózót és az igazolást kiállító szervet.

Mindkét felajánlás feltétele, hogy sem az adózónak, sem a kedvezményezettnek ne legyen 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása, az adóelőleg és az adó időben megfizetésre, a bevallás pedig időben benyújtásra kerüljön.

Az összesen felajánlott összeg nem haladhatja meg a fizetendő adó 80%-át.

Az Adózó-t a felajánlás után adójóváírás illeti meg. A jóváírás összege az adóelőleg felajánlás 7,5%-a, illetve az éves adó terhére tett felajánlás 2,5%-a (Figyelembe kell venni a 80%-os korlátot is, és a jóváírás alapja a fenti 87,5%-nak a 99%-a.) A jóváírás 2018. július 1-én jelenik majd meg az adófolyószámlán.

 

  1. Támogatás adókedvezmény igénybevételével (Tao tv. 22/C)

Lényege, hogy az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára az adóévet követő nyolcadik adóévben adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Feltétel, hogy az adózónak nincs lejárt köztartozása.

Az adókedvezményt a kiszámított társasági adóból lehet levonni az adózó döntése szerinti megoszlásban. Egy-egy adóévben a társasági adó 70%-áig számolható el az adókedvezmény.

Az adózónak először egy támogatási szándéknyilatkozatot kell a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére kiállítania (még a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását megelőzően, ugyanis ez alapján készül az igazolás), majd a támogatási igazolás kiállítását követően a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult szervezet számára átutalja december 31-ig, és ezt az adóhatóságnak bejelenti 30 napon belül egy külön nyomtatványon.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kötelező, összege a támogatási igazolásban meghatározott összeg 9%-os adókulccsal számított értékének legalább 75%-a. Erről szponzori vagy támogatási szerződést kell kötni, és az adóévben megfizetni a támogatásban részesítettnek. (Ezzel már meg is kell növelni az adóalapot.)

Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti vagy hiteles másolati példányát az adózó a megkötését követő 8 napon belül köteles megküldeni az országos sportági szakszövetsége részére.

A támogatási igazolás tartalmazza az adózó nevét, székhelyét, adószámát, a kedvezményre jogosító támogatás összegét, valamint – jogcímenként – a támogatott szervezet önálló fizetési számlájának számát.

 

 

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdés esetén kérjük forduljanak hozzánk.

Fotó: Pixabay